1. Tillstånd
Företag engagerar IPTEK, som en
oberoende entreprenör för Företag
webbplatsutveckling, distribution, hosting och
support.

2. Betalning
Avgifter till IPTEK förfaller i enlighet med
ovanstående pristabell. Avgifter för månatliga
tjänster kommer att vara fakturor den första
arbetsdagen i varje kalendermånad och betalas
på netto-30-dagar. Alla betalningar görs i SEK.

3. Komplettering
IPTEK och Företag måste arbeta
tillsammans för att slutföra projektet i rätt tid.
IPTEK går med på att arbeta snabbt för att
slutföra projektet senast leveransdatum
(beroende på datum för godkännande av
avtalet).

4. Tilldelning av projekt
IPTEK förbehåller sig rätten att tilldela
underleverantörer till detta projekt för att
säkerställa rätt t för jobbet såväl som i tid
avslutad.

7. Upphovsrätt och Varumärken
Företag representerar IPTEK och
garanterar villkorslöst att alla element som
levereras till IPTEK. för inkludering i projektet
ägs av Företag, eller det Företag har tillstånd från den rättmätiga
ägaren att använda vart och ett av dessa
element, och kommer att hålla ofarligt,
skydda, och försvara IPTEK och dess
underleverantörer från alla anspråk eller
ärenden som härrör från användningen av
sådana element som tillhandahålls av Företag.

8. Upphovsrätt till projektet
IPTEK garanterar att alla aspekter av design
och konstruktion av projektet kommer att
avslöjas till Företag efter avslutad,
och fullständig kod, upphovsrätt och
äganderätt är den enda egendomen av Företag.
IPTEK behåller rätten att visa grafik
och andra designelement som exempel
på sitt arbete i sin portfölj.

5. Revision under utförandet
Företag kan tas ut extra avgifter om
den beslutar att göra ändringar i det
överenskomna projektets omfattning och mål.

6. Legal & Licens
IPTEK garanterar att funktionaliteten i detta
projekt kommer att uppfylla Företag
kraven och att operationen kommer att vara
rimligt felfri.
Hela risken för projektets kvalitet och prestanda är
med Företag. Under inga
omständigheter kommer IPTEK att vara ansvarig
Till Företag eller någon tredje part
för eventuella skador, inklusive förlorad process,
förlorade besparingar eller andra tillfälliga,
följdskador eller speciella skador som uppstår
till följd av driften av eller oförmågan att driva
webbplatsen, även om IPTEK har underrättats
om möjligheten till sådana skador.
Om någon bestämmelse i detta avtal är
olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte
verkställbar, ska denna bestämmelse anses
avskiljas från detta avtal och påverkar inte
giltigheten och verkställbarheten av eventuella
återstående bestämmelser.

9. Enbart avtal
Avtalet i detta avtal utgör det enda avtalet
mellan IPTEK och Företag
angående detta projekt. Alla ytterligare arbeten
som inte är specialiserade i detta avtal måste
godkännas genom en skriftlig ändringsorder.
Alla priser som anges i detta kontrakt kommer
att respekteras i tre (3) månader efter att båda
parter undertecknat detta kontrakt. Fortsatta
tjänster efter den tiden kräver ett nytt avtal.

10. Initial betalning och återbetalningspolicy
Om Företag stoppar arbetet och
ansöker om återbetalning inom fyra dagar,
utfört arbete faktureras enligt timpriset för
timpriset, och dras av från den första
betalningen, vars balans återbetalas till Företag.
Om, vid tidpunkten för begäran om
återbetalning, arbetet har slutförts utöver det
belopp som täcktes av den första betalningen,
Företag är skyldig att betala för allt
arbete som utförts till den timavgift som anges
ovan.